Medezeggenschapsraad

De MR is een beleidsorgaan dat zijn aandacht richt op vragen betreffende de koers van de school in hoofdlijnen. In de MR kunnen zowel leerkrachten als ouders meedenken en mee beslissen over schoolzaken met als doel: een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs.

De MR vergadert 5 keer per jaar. Onderwerpen die besproken worden zijn o.a.: besteding van de financiële middelen, kwaliteit van het onderwijs en vaststellen vakanties en vrije dagen. Alle benodigde informatie (jaarplan, begroting, formatieplan) ontvangt de MR van de schoolleiding. Over sommige onderwerpen wordt door de MR een advies uitgebracht, over andere zaken is instemming van de MR nodig alvorens deze door de directeur in gang kunnen worden gezet.

In de MR hebben de volgende personen zitting:
Astrid van Ingen (secretaris/oudergeleding)
Bram Hage (voorzitter/oudergeleding)
Trudy Remmelzwaal (lid/personeelsgeleding)
Betty Hoogendoorn (lid/personeelsgeleding)

Medezeggenschapsreglement